Tagged: 許富凱

等待 歌詞 許富凱

等待》歌詞:

作詞:何啟弘
作曲:陳忠義
編曲:徐肖

落雨天
思念的心踅來踅去
我紡見的彼段感情
又閣予目睭淹水
一個人
孤單眠床反來反去
我等待的彼個形影
敢猶有機會閣再愛我

會畏寒的心
啥人來溫暖
無聲的melody陪我
做伙過規暝

為何
等攏[……]

完整歌詞