《I NEED U》歌詞:by Pdogg;???;????;SUGA;???;???? 防彈少年團 mp3歌詞

Fall Fall Fall ????

Fall Fall Fall ????

? ?? ? ??? ???

???? ?? ? ? ??

???? ? ???

?? ?? ?? ? ???

?? ??? ?? ? ?

?? ? ?? ?? ??

??? ??? ? ??

? ?? ? ?? ? ??

?? ??? ? ?? ?? ??

But you’re my everything (You’re my)

Everything (You’re my)

Everything (You’re my)

?? ? ?? huh

??? (I hate u)

??? (I hate u)

???

I need you girl

? ?? ???? ???? ???

I need you girl

? ?? ? ??? ?? ?? ???

I need you girl ? ????

I need you girl ?? ???

I need you girl (I need you girl)

I need you girl (I need you girl)

It goes round & round ? ? ?? ????

I go down & down ?? ?? ?? ???

? ?? ?? ??? ?? ?? ???

?? ? ??, ? ??, ? ???? ? ?? ? ???

? ????? (? ?????)

? ????? (? ?????)

? ?? ? ? ? ? ?? ?? ???

??? ? ??? (??? ? ???)

??? ??? ??? ???

? ??? ? ? ??? ?

? ?? ??? ? ?? ???

? ?? ?? ?? ???

I need you girl

? ?? ???? ???? ???

I need you girl

? ?? ? ??? ?? ?? ???

I need you girl ? ????

I need you girl ?? ???

I need you girl (I need you girl)

I need you girl (I need you girl)

Girl ??? ??? ????? ??

Girl ??? ??? ????? ??

?? ?? ??? ??

?? ??? ??? ?

?? ??? ? ???

I need you girl

? ?? ???? ???? ???

I need you girl

? ?? ? ??? ?? ?? ???

I need you girl ? ????

I need you girl ?? ???

I need you girl (I need you girl)

I need you girl (I need you girl)