《???????????》歌詞:byAugust Band mp3歌詞

免費試用 Kindle unlimited 電子書包月服務 30天,試用入口:https://amzn.to/341Dqhf

免費試聽 Amazon Audible 有聲書 30天。試聽申請入口:https://amzn.to/39CBmNR

仍在呼吸(Yang Hai jai)

專輯:《Radiodrome》

作詞/作曲:Matthew-Chookiat Sakveerakul

演唱:AugustBand

yang-yo-li-zai

blai-why-te-yo-blin-o-lai-bai

li-huo-zai-te-gei-o-ren-rao-kong-rao

lan-long-bei-gao

o-wai

mai-wan-yin-ai

zjew-rai-di-ke-gei-yo-nei-zai

lang-tao-lai-zi-glo-men-rai-dong-ti-gao

ru-gang-kan-rao-wa-man-yang-yo-lai-zai

la-len-lu-ge-ti-xiang-li-de-zi-mai

gong-mi-ru~wa-wei-la-pan-bai-zou-rai

na-la-lu-gen-e-wan-li-huo-zai-mai-lu-cie-mai-guo-bin-glao-bai-mu-wan

yang-yo-li-zai

blai-why-te-yo-blin-o-lai-bai

li-huo-zai-te-gei-o-ren-rao-kong-rao

lan-long-bei-gao

o-wai

mai-wan-yin-ai

zjew-rai-di-ke-gei-yo-ni-zai

lang-tao-lai-zi-glo-men-rai-dong-ti-gao

ru-gang-kan-rao-wa-man-yang-yo-lai-zai

ruo-mu-gong

hei-men-bin-ru-mu-gong

hei-gang-to-bang

plai-wai-in-len-di-gua

xin-mai-dong-gang-men-tuun-ke-la-li-ga

mi-ke`ei-dong-gan-gai-kai-sin-dai

ruo`ong-in-kong-te

hei-len-in-kong-sin-ze

men-si-stai-le-ben

kuang-ong-ya`in-li-ong-zai

mi-kai-ze-lu

pu-lu-long-pa-ze-bai

na-lan-to`u-rai-da-tun-yang“yang-yo-li-zai

la-la-la-lu-ge-ti-xiang-di-de-za-mai

gong-mai-ru-wa-wei-la-pan-bai-tou-rai

lo-lai-kuang-jin

mi-mu-ti-king-tu-rai

mi-xiai-e-rai

yang-ti-rao-kai-fang

kuang-ra`ong-kou-rao

lai-wan-in-lan-in-gua

he“rua-in-la-long-da

kei-wang-li-zai-long-gang

hei-guang-lu-sen

ti-mi-kong-te-lai-xiang

mi-dong-hei-men“de`-duo-ba“yang-yo-li-zai

la-len-lu-ge-ti-xiang-li-de-zi-mai

gong-mi-ru~wa-wei-la-pan-bai-zou-rai

na-la-lu-gen-duo-wan-da-mi-huo-zai-

mi-wu-te-mai-gui-bin-glao-bai-mu-wan

The End

免費試用 Kindle unlimited 電子書包月服務 30天,試用入口:https://amzn.to/341Dqhf

免費試聽 Amazon Audible 有聲書 30天。試聽申請入口:https://amzn.to/39CBmNR

You may also like...